Når iverksettes den vedtatte lovendringen? Artikkelen erstatter upresis artikkel fra 28. august.